truong thieu sinh quan

Photo 17: Tiếp đón đàn anh, tướng Lê văn Tỵ