Doi Charlie

Photo 6: Sân bay Phượng Hoàng, dưới chân đồi Charlie, đông-bắc là Tân Cảnh, 12 km đường chim bay va đông-nam là Kontum.