An tAifreann

An Naoú Domhnach Fichead Saor

21 Deireadh Fómhair 2012

 

Urnaí

A Dhia shíoraí uilechumhachtaigh, deonaigh go gcuirfimid ár dtoil le do thoil féin agus go bhfónfaimid duit le croí gan mheang.  Sin é ár nguí chugat trínár dTiarna ...

POBAL: Amen.

 

An Chéad Léacht

Sliocht as leabhar Ísáia fáidh                                                                        (53:10-11)

 

Ba thoil leis an Tiarna é a bhascadh le breoiteacht.

Má thugann sé a anam in éiric an pheaca,

feicfidh sé a shliocht, cuirfidh sé fad lena laethe

agus rachaidh toil an Tiarna chun cinn ina lámha.

Tar éis saothar a anama,

feicfidh sé an solas agus beidh sásamh air.

Lena phianta déanfaidh mo dhalta fíréin de na sluaite,

á luchtú féin le hualach a gcionta.

 

LÉACHTÓIR: Briathar an Tiarna.

POBAL: Buíochas le Dia.

 

 

Salm le Freagra                                                                                          (Sm 32)

Freagra: Tabhair dúinn do bhuanghrá, a Thiarna,

de réir an dóchais a chuirimid ionat.

 

Is dílis é briathar an Tiarna,

agus is iontaofa a obair uile.

Is ionúin leis an chóir is an ceart;

an talamh lán de bhuanghrá an Tiarna.

Freagra: Tabhair dúinn do bhuanghrá, a Thiarna,

de réir an dóchais a chuirimid ionat.

 

Féach, tá súile an Tiarna ar lucht a eaglaithe,

orthu sin a chuireann a ndóchas ina bhuanghrá,

chun go bhfuadódh sé a n-anamacha ón mbás

is go gcothódh sé iad in am an ghorta.

Freagra: Tabhair dúinn do bhuanghrá, a Thiarna,

de réir an dóchais a chuirimid ionat.

 

Bíonn ár n-anam ag feitheamh leis an Tiarna:

is é sin ár gcabhair is ár sciath.

Tabhair dúinn do bhuanghrá, a Thiarna,

de réir an dóchais a chuirmid ionat.

Freagra: Tabhair dúinn do bhuanghrá, a Thiarna,

de réir an dóchais a chuirimid ionat.

 

 

An Dara Léacht

Sliocht as an litir chuig na hEabhraigh                                                         (4:14-16)

 

A bhráithre, ós rud é go bhfuil ardsagart mór againn atá gafa isteach sna flaithis, Íosa Críost  Mac Dé, coinnímis greim ar an gcreideamh a admhaimid.  An t-ardsagart seo againne, ní duine é nach dtuigeann dár lagair, mar tástáladh é fein i ngach slí ar ár ndálana, ach é a bheith saor ón bpeaca. Dá réir sin, druidimis go teann i leith cathaoir  a ghrásta go ndéanfaidh sé trócaire orainn agus go bhfaighimid uaidh an grásta a chuideoidh linn lá an ghátair. 

 

LÉACHTÓIR: Briathar an Tiarna.

POBAL: Buíochas le Dia.

 

 

Alleluia                                                                                                      (Eo 6:63,68)

Alleluia, alleluia!

Is spiorad agus is beatha iad d’fhocail, a Thiarna; is agatsa atá briathra na beatha síoraí.

Alleluia!

 

Soisceal                                                                                        (10:35-45)

SAGART: Go raibh an Tiarna libh.

POBAL:  Agus le do spiorad féin.

SAGART:  Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Marcas.                       

POBAL: +Glóir duit, a Thiarna.   

 

San am sin tháinig Séamas agus Eoin, clann Zeibidé, chuig Íosa á rá leis: “A Mhaistir, is mian linn go ndéanfá dúinn cibé ní a iarrfaimid ort.” Dúirt seisean leo: “Cad ab áil libh a dhéanfainn daoibh?” Agus dúirt siadsan leis: “Tabhair dúinn go suífimis, duine againn ar do dheis, agus duine againn ar do chlé, i do ghlóir.” Dúirt Íosa leo: “Níl a fhios agaibh cad atá sibh a iarraidh. An bhféadann sibh an cupa a ól atá á ól agamsa, agus sibh do bhur mbaisteadh leis an mbaisteadh lena bhfuilimse do mo bhaisteadh?” Dúirt siad leis: “Féadaimid.” Dúirt Íosa leo: “An cupa atáim a ól, ólfaidh sibh, agus leis an mbaisteadh lena bhfuilim do mo bhaisteadh, baistfear sibh; ach maidir le suí ar mo dheis nó ar mo chlé, ní agamsa atá sin le tabhairt, ach is dóibh siúd é dá bhfuil sé i ndán.” Ar a chloisteáil sin don deichniúr thosaigh siad ar a bheith míchéadfach i dtaobh Shéamais agus Eoin. Agus ghlaoigh Íosa chuige iad agus dúirt sé leo: “Tá fhios agaibh go mbíonn an mhuintir, a shamhlaíonn a bheith ag rialú na ngintlithe, ag tiarnú orthu, agus a gcuid uaisle ag smachtúchán orthu.  Ach ní mar sin atá an scéal eadraibhse, ach an duine ar mian leis a bheith ina uasal eadraibh, beidh sé ina sheirbhíseach daoibh, agus an duine ar mian leis a bheith ina cheann oraibh, beidh sé ina sclábhaí ag cách. Óir níor tháinig Mac an Duine chun go mbeifí ag freastal air, ach chun go ndéanfadh sé féin freastal, agus a anam a thabhairt mar cheannach ar mhórán.”

 

SAGART: Soiscéal an Tiarna.

POBAL: Moladh duit, a Chríost.

 

 

Os cionn na nOfrálacha

A Thiarna Dia, go dtuille na bronntanais a ofrálaimid maithiúnas dúinn inár gcionta agus méadú ar ár ngrá.  Go gcuire siad ar ár gcumas ár saol ar fad a chaitheamh de réir do thola-sa.  Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.

POBAL: Amen.

 

 

Liotúirge na hEocairiste

      [ Breathnaigh ar Paidir Eocairisteach an Lae ]

     ....

     SAGART: Fógraímis rúndiamhair an chreidimh.

     POBAL: Gach uair a ithimid an t-arán seo agus a ólaimid an chailís seo,

                     Fórgraímid do bhás, a Thiarna, Íosa, nó go dtaga tú.

      .....

 

Loinneog don Chomaoineach                                                                   (Sm 32:18-19)

Féach tá súile an Tiarna ar an muintir lerb eagal é, orthu sin a chuireann a ndóchas ina bhuanghrá, chun go bhfuadódh sé a n-anamacha ón mbás is go gcothódh sé iad in am an ghorta.

 

Iargomaoineach

Go dté ceiliúradh an Aifrinn seo chun tairbhe dúinn, a Thiarna.  Go dtuga sé eolas an bhóthair dúinn chun na bhflaitheas agus go múine dé dúinn conas feidhm cheart a bhaint as conách an tsaoil seo.  Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.

POBAL: Amen