An tAifreann

An Tríú Domhnach den Aidbhint

16 Nollaig 2012

 

Urnaí

Tá radharc agat, a Dhia, ar do phobal agus iad ag tnúth go dílis le féile bhreith ár dTiarna.  Deonaigh, impímid ort, go mbainfimid amach aoibhneas an tslánaithe gan teorainn seo,  agus é a cheiliúradh i gcónaí le sollúntas gnás, le barr áthais agus le dúthracht chroí.  Sin é ár nguí chugat trínár dTiarna ….

POBAL: Amen

 

 

An Chéad Léacht

Sliocht as leabhar Sófania fáidh                                                                         (3:14-18)

 

“Déan gairdeas, a iníon Shíón;

tóg gártha áthais, a Iosrael;

bíodh lúcháir agus gliondar ar do chroí go hiomlán,

a iníon Iarúsailéim.

Tá an Tiarna tar éis an breithiúnas

a bhí ag bagairt ort a thógáil díot

agus do chuid naimhde a thiomáint chun siúil uait.

Tá an Tiarna, rí Iosrael, i do lár

agus ní healaí duit

eagla an mhí-áidh a bheith ort níos mó.

An lá sin déarfar le Iarúsailéim:

‘Ná bíodh eagla ort, a Shíón;

ná lagtar do lámha!

Tá an Tiarna, do Dhia, i do lár

mar laoch caithréimeach;

déanfaidh sé gairdeas go spleodrach mar gheall ort.

Athnuafaidh sé thú le neart a ghrá;

tógfaidh sé gártha áthais ar do shon

faoi mar a dhéantar ar lá an tsollúntais.’

 

LÉACHTÓIR: Briathar an Tiarna.

POBAL: Buíochas le Dia.

 

 

Salm le Freagra                                                                                                               (Ís 12)

Freagra: Gáirigí le háthas agus le lúcháir,

óir is mór é i do lár Nach Naofa Ísráél.

 

An bhfeiceann sibh, is é Dia mo shlánaithe é,

tá muinín agam agus níl mé eaglach nios mó,

óir is é an Tiarna mo neart agus mo cheol,

is é mo shlánú é!

agus tarraingeoidh sibh uisce go lúcháireach

as toibreacha an tslánaithe.

Freagra: Gáirigí le háthas agus le lúcháir,

óir is mór é i do lár Nach Naofa Ísráél.

 

Tugaigí buíochas don Tiarna,

glaoigí air ina ainm!

Fógraígí a éachtaí don phobal,

meabhraígí gurb oirirc dá ainm.

Freagra: Gáirigí le háthas agus le lúcháir,

óir is mór é i do lár Nach Naofa Ísráél.

 

Canaigí an Tiarna, óir tá iontais déanta aige!

foilsítear iad ar fud an domhain chláir.

Gáirigí le háthas agus le lúcháir,

a mhuintir Síón!

Óir is mór é i do lár

Neach Naofa Ísráél.

Freagra: Gáirigí le háthas agus le lúcháir,

óir is mór é i do lár Nach Naofa Ísráél.

 

An Dara Léacht

Sliocht as litir N. Pól chuig na Filipigh                                                                (4:4-7)

 

A bhráithre, bígí lúcháireach i gcónaí i bpáirt leis an Tiarna. Deirim arís é: bíodh lúcháir oraibh.  Bíodh bhur gceansacht le feiceáil ag an saol mór mar ní fada uainn an Tiarna.  Ná bígí imníoch faoi rud ar bith ach cibé ní atá in easnamh oraibh, cuirigí in iúl do Dhia é le hurnaí agus guí agus buíochas buan.  Agus sa tslí sin beidh síocháin Dé atá os cionn ár dtuisceana ag gardáil bhur gcroí agus bhur smaointe in Íosa Críost

 

LÉACHTÓIR: Briathar an Tiarna.

POBAL: Buíochas le Dia.

 

 

Alleluia                                                                                                           (Lc 4:18)

Alleluia, alleluia!

Tá Spiorad an Tiarna orm.

Chuir sé uaidh mé ag tabhairt an dea-scéil do na bochta.

Alleluia!

 

Soisceal

SAGART: Go raibh an Tiarna libh.

POBAL:  Agus le do spiorad féin.

SAGART:  Sliocht as an Soiscéal naofa de réir N. Lúcás.                           (3:10-18)             

POBAL: +Glóir duit, a Thiarna. 

 

San am sin  bhí na sluaite ag fiafraí d’Eoin: “Cad atá le déanamh againn, más ea?”  Dúirt sé leo á bhfreagairt: “An té a bhfuil dhá chóta aige, tugadh sé cóta don té atá ina uireasa, agus an té a bhfuil rud le hithe aige, déanadh sé a leithéid chéanna.”  Tháinig poibleacánaigh freisin chun baiste a fháil agus dúirt siad leis: “A mháistir, cad tá le déanamh againne?”  Dúirt sé leo: “Gan níos mó a éileamh ná a bhfuil ordaithe daoibh.”  D’fhiafraigh saighdiúirí de, freisin: “Agus cad tá le déanamh againne?” Agus dúirt sé leo: “Gan éigean a dhéanamh ar dhuine ar bith, ná dearbhú éithigh; agus sibh a bheith sásta le bhur bpá.”

     Ó bhí an pobal ar fionraí, agus cách ag machnamh ina gcroí i dtaobh Eoin, go mb’fhéidir gurbh é an Críost é, d’fhreagair Eoin á rá leo uile: “Táimse do bhur mbaisteadh le huisce, ach tá an té ag teacht atá níos treise ná mé, nach fiú mé iall a chuarán a scaoileadh; baistfidh seisean sibh leis an Spiorad Naomh agus le tine.  Tá a cháiteog ina láimh aige chun a láithreán a léirghlanadh agus an t-arbhar a chruinniú isteach ina scioból, ach dóifidh sé an lóchán le tine dhomhúchta.”

     Agus trína lán nithe eile fós a rá leo á spreagadh, bhí sé ag fógairt an dea-scéil don

phobal.

 

SAGART: Soiscéal an Tiarna.

POBAL: Moladh duit, a Chríost.

 

 

Os cionn na nOfrálacha

Go raibh iobairt seo ár ngéillsine á síorofráill duit, impímid ort a Thiarna; go gcomhlíona sí gach ar bheartaigh tú le bunú na rúndiamhaire seo agus go gcuire sé an slánú a thagann uait i gcrích ionainn go héfeachtach.  Sin é ár nguí chugat trí Chríost ár dTiarna.

POBAL: Amen

 

 

Prefáid Aidbhinte

SAGART: Go raibh an Tiarna libh.

POBAL: Agus le do spiorad féin.

SAGART: Tógaigí bhur gcroíthe in airde.

POBAL: Tá siad tógtha in airde chun an Tiarna againn.

SAGART: Gabhaimis buíochas lenár dTiarna Dia.

POBAL: Is ceart agus is cóir sin.

 

SAGART:  Is ceart agus is cóir dúinn, go deimhin, is cuí agus is tairbheach, buíochas a ghabháil leat de shíor agus i ngach áit, a Thiarna, a Athair naofa, a Dhia uilechumhachtaigh shíoraí trí Chríost ár dTiarna.

     An chéad uair a tháinig seisean sa cholainn uiríseal a ghlac sé chuige, thug sé an seanreacht chun críche agus réitigh sé an bóthar dúinn chun an tslánaithe shíoraí; i dtreo nuair a thiocfaidh sé arís i nglóir a mhórgachta, go bhfaighimid greim go follas ar a bhfuil geallta dúinn agus a bhfuilimid ag súil leis ag faire dúinn le barr misnigh.

     Uime sin, mar aon leis na hAingil agus na hArdaingil, leis na Tróin agus leis na Tiarnais, agus le sluaite uile na bhflaitheas canaimid duan do do ghlóir á rá gan stad:

 

POBAL: Is naofa, naofa, naofa thú a Thiarna Dia na slua. 

                Tá neamh agus talamh lán de do ghlóir. 

                Hósanna sna harda. 

                Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna. 

                Hósanna sna harda.

 

      [ Breathnaigh ar Paidir Eocairisteach an Lae ]

 

 

Loinneog don Chomaoineach                                                             (Ís 35:4)

Abraigí le lucht an chroí mhearaithe: Músclaígí bhur misneach; ná biodh eagla oraibh.  Breathnaígí!  Sé bhur nDia atá ann; Eisean atá ag teacht do bhur slánú.

 

 

Iargomaoineach

A Dhia na taise agus na trócaire, impimid ort ár gcionta a ghlanadh dinn leis na cógais seo ó neamh, agus sinn a ullmhú do na féilte atá chugainn.  Sin é ár nguí chugat trí Chriost ár dTiarna.

POBAL: Amen