Ord an Aifrinn

Gníomh Aithrí

Admhaím do Dhia uilechuachtach agus daoibhse, a bhráithre, gur pheachaigh mé go trom le smaoineamh agus le briathar, le gníomh agus le faillí, trí mo choir féin, trí mo choir féin, trí mo mhór choir féin. Ar an ábhar sin, impím ar Naomh Mhuire síorÓgh, ar na haingil agus ar na naoimh, agus oraibhse, a bhráithre, guí ar mo shon chun an Tiarna Dia.

Go ndéana Dia uilechuachtach trócaire orainn, go mhaithe sé ár bpeacaí dúinn, agus go dtreoraí sé chun na beath síoraí sinn. Amen.

An Ghlóir

Glóir do Dhia sna h-airde, agus ar talamh síocháin do lucht a pháirte; molaimid thú, móraimid thú, adhraimid thú, tugaimid glóir duit. Gabhaimid buíochas leat as ucht do mhórghlóire. A Thiarna Dia, a rí na bhflaitheas, a Dhia a Athair uilechuachtaigh. A Thiarna, a AonMhic, a Íosa Críost. A Thiarna Dia, a Uain Dé, Mac an Athair. Tusa a thógann peacaí an domhain, déan trócaire orainn. Tusa a thógann peacaí an domhain, glac lenár nguí. Tusa atá i do shuí ar dheis an Athar, déan trócaire orainn. Óir is tú amháin is naofa. Is tú amháin is Tiarna. Is tú amháin is ró-ard, a Íosa Críost, mar aon leis an Spiorad Naomh, I nglóir Dé an tAthair. Amen.

Urnaí

A Dhia, a chruthaitheoir agus a riarthóir an uile ní, tabhair aird orainn; deonaigh go ngéillfimid duit ó chroi go hiomlán agus go mbraithfimid éifeacht do mhaithiúnais inár saol. Sin é ár ngui chugat trinár dTiarna ...

Na Léachtaí

An Chré

Creidim in aon Dia amháin, an tAithair uilechumh-achtach a rinne neamh agus talamh agus an uile ní sofheicthe agus dofheicthe, agus in aon Tiarna amháin, Íosa Críost, Aon-Mhac Dé, an té a rugadh ón Athair sula raibh aon saol ann, Dia ó Dhia, solas ó sholas, fíorDhia ó fhíorDhia; an té a gineadh agus nach ndearnadh, agus atá d’aon substaint leis an Athair; is tríd a rinneadh an uile ní. Ar ár son-na an cine daonna, agus ar son ár slánaithe, thuirling sé ó neamh.

Ionchllaíodh le cumhacht an Spioraid Naoimh é i mbroinn na Maighdine Muire agus ghlac sé nádúr daonna. Céasadh ar an gcrois é freisin ar ár son; d’fhulaing sé páis faoi Phontius Píoláit agus adhlacadh é. D’aiséirigh an treas lá de réir na scrioptúr; chuaigh suas ar neamh; tá ina shuí ar dheis an Athar. Tiocfaidh sé an athuair faoi ghlóir le breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh, agus ni bheidh deireadh lena ríocht. Creidim sa Spioraid Naomh, Tiarna agus bronntóir na beatha, an té a ghluaiseann ón Athair agus ón Mac. Tugtar dó adhradh agus glóir mar aon leis an Athair agus leis an Mac: is é a labhair trí na fáithe. Creidim san aon Eaglais naofa, chaitliceach, aspalda. Admhaím an t-aon bhaisteadh amháin chun maithiúnas na bpeacaí. Agus táim ag súil le haiséirí na marbh agus le beatha an tsaoil atá le teacht. Amen.

An Ofráil

Is beannaithe thú a thiarna, a Dhia na cruinne mar gur bhronn tú orainn an t-arán seo a ofrálaimid duit. An talamh agus saothar an duine a thugann é mar thoradh agus déanfar de arán na beatha dúinn.

– Moladh go deo le Dia.

Is beannaithe thú a thiarna, a Dhia na cruinne mar gur bhronn tú orainn an fíon seo a ofrálaimid duit. An talamh agus saothar an duine a thugann é mar thoradh agus déanfar de deoch spioradálta dúinn.

– Moladh go deo le Dia.

Guígí, a bhráithre, go nglaca Dia an tAthair uilechumh-achtach leis an íobairt se uaimse agus uaibhse.

– Go nglaca an Tiarna leis an íobairt seo ó do lámha chun onóra agus glóire a ainm, agus chun sochair dúinn agus dá naomhEaglais uile.

An Preafáid agus Is Naofa

Go raibh an Tiarna libh. -Agus leat féin.

Tógaigí bhur gcroíthe in airde. -Tá siad tógtha in airde chun an Tiarna againn.

Gabhaimid buíochas leis an Tiarna Dia. -Is ceart agus is cóir sin.

……

Is ceart agus is cóir duinn, go deimhin, is cuí agus is tairbheach, buíochas a ghabháil leat de shíor agus i ngach áit, a Thiarna, a Athair naofa, a Dhia uilechumhachtaigh shíoraí, trí Chríost ár dTiarna. Lena theacht ar an saol rinne seisean ionracas an duine a athnuachan; lena pháis scrios sé ár bpeacai; ag aiséiri ó mhairbh dó, réitigh sé an bealach chun na beatha siorai duinn; agus ag dul suas ar do dheasláimh dó, chuir sé doirse na bhflaitheas ar leathadh romhainn. Uime sin, mar aon leis na hAingil agus na Naoimh go léir, gabhaimid iomann molta duit a rá gan stad:

Is naofa, naofa, naofa thú, a Thiarna Dia na slua. Tá neamh agus talamh lán de do ghlóir. Hosanna sna harda. Is beannaithe an té atá ag teacht in ainm an Tiarna. Hosanna sna harda.

Paidir Eocairisteach 3

A Dia, is tú amháin is naofa. Gach ar chruthaigh tú molann siad thú mar is dual duit. Déanann tú gach rud a bheochan agus a naomhú, le cumhacht an Spioraid Naoimh, trí do mhac, ár dTiarna, Íosa Criost, agus bionn tú de shíor ag bailiú chugat féin, ionas go mbeadh iobairt ghlan á hofráil do d’ainm, o éiri go luí na gréine.

Impímid go humhal ort, dá bhri sin, a Thiarna, na tabhartais seo atá tugtha i do láthair againn le coisreacan duit tríd an Spiorad céanna, ionas go ndéanfaí díobh Corp agus Fuil do Mhic, ár dTiarna, Íosa Críost; mar is le hordú uaidh a cheiliúraimid na rúndiamhra seo. An oiche ar tugadh suas é thóg sé an t-arán, ghabh sé buíochas leat, thug moladh duit, bhris an t-arán agus thug dá dheisceabail é a rá: GLACAIGÍ AGUS ITHIGÍ UILE É SEO: ÓIR IS É SEO MO CHORP A THABHARFAR AR BHUR SON.

Ar an gcaoi chéanna, tar éis an tsuipéir, thóg sé an challis, ghabh sé buíochas leat arís, mhol thú, thug dá dheisceabail í, á rá: GLACAIGÍ AGUS ÓLAIGÍ UILE AISTI SEO: ÓIR IS Í SEO CAILÍS MO CHUID FOLA, FUlL AN NUATHIOMNA SHÍORAÍ. DOIRTFEAR Í AR BHUR SON AGUS AR SON AN CHINE DHAONNA CHUN MAITHIÚNAS NA bPEACAI.

DÉANIGÍ É SEO I gCUIMHNE ORMSA.

Fógraimis rúndiamhair an chreidimh!

Táimid ag fógairt do bháis, a Thiarna Iosa, agus ag comóradh d’aiséiri, nó go dtaga tú.

Dá réir sin, a Thiarna Dia, cuimhnímid ar pháis do Mhic a shlánaigh sinn, ar a aiséirí glórmhar agus ar a dheascabáil chun na bhflaitheas. Agus ofrálaimid duit, mar chomhartha buíochais, an iobairt bheo naofa seo, agus sinn ag feitheamh go muiníneach lena theacht athuair. Féach anuas, impimid ort, ar iobairt na hEaglaise: Is eol duit gurb é seo an Chríost céanna, ar ghlac tú lena bhás in éiric ár bpeacaí. Tabhair dúinn, dá bhrí sin, go líonfar den Spiorad Naomh sinne atá dar gcothú le Corp agus le Fuil do Mhic, agus go ndéantar dínn aon chorp amháin agus aon spiorad amháin i gCríost. Go ndéana seisean dínn tabhartas foirfe síoraí duitse, a Dhia, ionas go n-éireoidh linn an oidhreacht a bhaint amach i gcuideachta na naomh: sa chéad áit, an Mhaighdean Bheannaithe, Muire Máthair Dé, d’Aspail naofa agus do Mhairtirigh ghlórmhara, Naomh Peadar, agus na naoimh uile. Tá lánmhuínn againn as an idirghuí a dhéanann siad go buan os do chomhair. An íobairt seo a thugann sinn chun athmhuintearais leat, go dté sí chun siochána agus chun slánaithe don domhan uile, impimid ort, a Thiarna. Neartaigh d’Eaglais, ar a hoilithreacht ar talamh, i gcreideamh agus i gcarthanacht mar aon le do sheirbhiseach, ár bPâpa Eoin Pól, lenâr nEaspag Eoin agus na heaspaig agus leis an gcléir uile, agus leis an bpobal uile atá roghnaithe agat. Tabhair aird go ceansa ar mhianta an teaghlaigh atá anseo i do láthair de réir do thola féin.

Athair na trócaire, ceangail leat féin do chlann uile, cibé áit a bhfuil siad scaipthe. Lig isteach go geanúil i do ríocht ár muintir atá marbh agus gach duine atá imithe as an saol seo faoi do ghnaoí. Is é ár ndóchas go mbeimidne ina gcuideachta siúd, ionas go mbainfimid aoibhneas as do ghlóir, i dteannta a chéile go deo, trí Chríost an dTiarna trína mbronnann tú gach maitheas ar an saol.

Is trid, agus leis, agus ann a thugtar gach onóir agus glóir duitse, a Dhia an tAthair, uilechumh-achtach, mar aon leis an Spiorad Naomh, trí shaol na saol. Amen.

Ár nAthair

Ár nAthair, atá ar neamh go naofar d’ainm, go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh, mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin, agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc…

-Óir is leatsa an ríocht agus an chuacht agus an ghlóir trí shaol na saol…

Síocháin an Tiarna libh i gconaí. – Agus leat féin.

A Uain Dé

A Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, déan trócaire orainn; a Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, déan trócaire orainn; a Uain Dé, a thógann peacaí an domhain, tabhair dúinn síocháin.

Seo é Uan Dé

Seo é Uan Dé, seo é an té a thógann peacaí an domhain. Is méanar dóibh siúd a fuair cuireadh chun séire an Uain.

–A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar m’anam.

An Dúnadh

Tá an tAifreann thart. Imigí faoi shíocháin. – Buíochas le Dia.

1