return to Good Birds 2005

Black-necked Stilt, Brigantine NWR, NJ. 06/01/2005