Česká misie

 v Chicagu

 
 
  Úvodem
  Kontakt
  České bohoslužby
  Česká škola
  Služby misie
  Kulturní akce
  Hlasy národa
  Informace o misi
  Fotogalerie
 
 
České svatby
 
-         je třeba ohlásit nejméně 4 měsíce předem českému knězi
-         alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný
-         je třeba předložit potvrzení o křtu ženicha a nevěsty ne starší jak 3 měsíce
-         je třeba vyplnit snubní protokol spolu s knězem
-         bude třeba čtyři svědky pro sepsání svědeckých protokolů
-         na matričním úřadě Cook county bude třeba asi měsíc před svatbou   
          vyzvednout licenci
-         kdo jsou již civilně oddáni licenci nepotřebují, ale předloží doklad o sňatku
-         kdo je rozvedený musí řešit svůj případ individuálně, pokud měl první svatbu 
           v kostele může proces žádající o prohlášení nulity tohoto sňatku
           trvat 1 – 2 roky
-         před svatbou se koná poučení, je rozděleno do 10 lekcí a bývá obvykle
           v neděli po mši svaté asi od 11.30 do 12.30 hod. ( v případě potřeby je
           možný jiný termín)
-         na přání můžeme vykonat svatební obřady ve slovenském jazyce
-         termín svatby dle dohody
 
České křty
 
Křty dětí
 
-         je třeba oznámit asi 1 – 2 měsíce předem českému knězi
-         alespoň jeden z rodičů dítěte musí být pokřtěný
-         rodiče by měli mít svatbu v kostele (lze nezávisle na křtu doplnit)
-         je třeba vyplnit křestní protokol spolu s knězem
-         je třeba předložit kopii rodného listu dítěte
-         před křtem dítěte se koná jedno poučení rodičů
-         ke křtu je třeba nejméně jeden kmotr, mohou být dva
-         kmotr musí být praktický katolík, který chodí do kostela
-         na přání můžeme vykonat křestní obřady ve slovenském jazyce
-         termín křtu dle dohody
 
Křty dospělých
 
-         je třeba oznámit asi jeden rok předem českému knězi
-         příprava na křest dospělého trvá nejméně několik měsíců (běžně se  
          doporučuje 1-2 roky, z naléhavých důvodů může být přiměřeně zkrácena)
-         je třeba mít dobrého kmotra, praktického věřícího katolíka, který pomáhá
          žadateli o křest s přípravou na křesťanský život
-         poučení probíhá individuálně, obvykle jedno setkání za 14 dní
-         kdo má být pokřtěn, musí se současně připravit i na další svátosti, jako je
           svátost smíření (svatá zpověď), svaté přijímání, svátost biřmování; kdo již
           uzavřel civilní sňatek, musí po křtu ještě uzavřít sňatek v kostele
-         křty dospělých se konají slavnostní formou s několika přípravnými obřady
           v průběhu několika nedělí
-         samotný křest se nejčastěji uděluje na Velikonoce při oslavě
           vzkříšení Ježíše Krista
-         je možný i jiný termín, dle dohody a vykonané přípravy
-         ostatní záležitosti sdělí kněz
 
Návštěvy nemocných
 
-         český kněz kdykoli na požádání může navštívit nemocného doma
           nebo v nemocnici
-         kdo je vážně nemocný má přijmout svátost nemocných
-         nečekejte s udělením svátostí nemocným až na poslední chvíli, je lepší když
           nemocný vše dobře vnímá a může mluvit, aby se mohl vyzpovídat
           a přijmout Tělo Páně
 
 
Pohřby
-         vigilie i pohřební obřady v kostele se konají po dohodě s pohřebním ústavem
-         další podrobnosti sdělí český kněz
 
 
Katecheze
 
Pro děti i dospělé konáme přípravy      na křest
                                                           na svatou zpověď
                                                           na svaté přijímání
                                                           na biřmování
Pro bližší informace kontaktujte českého kněze
 
Setkání mládeže - Hovory o víře
 
Každou 2. a 4. sobotu v měsíci po mši svaté v klubu misie.
 
Další duchovní služby
 
Kdykoli je možná svátost smíření.
Pravidelně se zpovídá půl hodiny přede mší svatou.
Kdykoli je možný duchovní rozhovor na jakékoli náboženské téma.
Je třeba si individuálně domluvit termín s českým knězem.
 
 
© V.H. productions